Privacy & Cookie policy

Welkom op ons privacy & cookie beleid! Wat mag je verwachten in ons privacy & cookie beleid?

1/ Inleiding en uitleg enkele privacy begrippen

2/ Wie zijn wij

3/ Welke gegevens kunnen wij van jou verwerken en waarom?

4/ Wie ontvangt de persoonsgegevens?

5/ Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

6/ Welke rechten heb je om de bescherming van je persoonsgegevens te garanderen

7/ Hoe worden uw gegevens beveiligd?

8/ Cookies

 

1/ INLEIDING EN UITLEG ENKELE PRIVACYBEGRIPPEN:

Uw privacy vinden wij, net als u belangrijk.

 • ‘MM INTERIOR BV’ doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken.
 • Indien u meer wenst te weten te komen over de algemene begrippen rond verwerking van persoonsgegevens kan u op deze link van de privacy commissie terecht:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/privacythemas

 • We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van vb. nieuwe verwerkingsactiviteiten van ‘MM INTERIOR BV’, wij adviseren u om regelmatig dit privacy beleid na te lezen op eventuele wijzigingen. De meest actuele versie zullen wij steeds op onze website plaatsen.
 • Indien u meent dat wij uw rechten zoals hieronder opgenomen niet naleven kan u terecht bij de verantwoordelijke op info@mminterior.com

2/ WIE ZIJN WIJ:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ‘MM INTERIOR BV’ met adres te Ingenieur Haesaertslaan 1, 2650 Edegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0876.615.922

MM INTERIOR BV is gespecialiseerd in het inrichten van vastgoed voor promotoren, investeerders of eigenaars van vastgoed. Indien u vragen heeft of meer informatie wenst kan u steeds terecht bij de zaakvoerder Gitte Bel info@mminterior.com

 

3/ WELKE GEGEVENS KUNNEN WIJ VAN JOU VERWERKEN EN WAAROM?

Wij verzamelen gegevens om u als klant verder te helpen met de inrichting van uw vastgoed.

 

Om U de juiste inrichting aan te kunnen bieden en naargelang de situatie heeft ‘MM INTERIOR BV’ bepaalde informatie van U nodig. De informatie die ‘MM INTERIOR BV’ opvraagt en waarmee wij U kunnen identificeren worden persoonsgegevens genoemd. Hieronder geven we mee waarom ‘MM INTERIOR BV’ van U persoonsgegevens opvraagt en waarvoor deze zullen worden gebruikt.

 

Uw persoonsgegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

Voor een sollicitatie of aanwerving bij ‘MM INTERIOR BV’:

Indien u contact opneemt met ‘MM INTERIOR BV’ voor een sollicitatie kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen om een mogelijke vacature in te vullen. De gegevens van uw CV houden wij maximaal 6 maand na uw sollicitatie bij indien u niet bent aangeworven.

Gegevens die wij verzamelen via onze website:

Rubriek : “Contact: Heb je een vraag? Wij helpen je graag zo snel mogelijk verder”

Hierin vragen we je contactgegevens; voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer en het bericht dat je ons wil versturen. Deze gegevens gebruiken wij enkel om op je vraag te antwoorden.

Cookies:

Op onze websites worden ook “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van onze website te registreren. Ze helpen om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Meer informatie hierover kan u terugvinden in onze cookie verklaring op de website www.mminterior.com

Gegevens die wij verzamelen om uw vastgoed in te kunnen richten:

Wij verwerken uw persoonsgegevens om het mogelijk te maken u het gepaste interieur voor uw vastgoed aan te kunnen bieden, die gegevens zijn dan ook noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met U.
Het gaat dan voornamelijk over identificatiegegevens zoals e-mailadressen, naam, telefoonnummer om de communicatie mogelijk te maken alsook interieurvoorkeuren, plannen van uw vastgoed, appartementsnummer en materiaalkeuzes voor de inrichting.
Indien u afziet van ons voorstel en het pand niet wenst te bemeubelen kunnen wij deze informatie ook verzamelen om u op een later tijdstip correct verder te kunnen helpen.

Uiteraard worden deze gegevens zeer vertrouwelijk en veilig behandeld.

Leveranciers:

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met leveranciers worden ook verzameld. Het gaat dan voornamelijk identificatiegegevens en om e-mailadressen van contactpersonen om de communicatie mogelijk te maken.

Direct Marketing

Wij sturen geen nieuwsbrieven.

Indien U met ons reeds hebt samengewerkt of reeds een offerte voor uw vastgoed ontvangen had kan het zijn dat wij u bijkomende informatie bezorgen die aanvullend is aan en in lijn ligt met uw aankoop of aanvraag voor inrichting die u ons in het verleden had toevertrouwd. Wij beroepen ons hiervoor op het gerechtvaardigd belang. Dit kan een vraag tot informatie zijn voor eventuele aanpassingen, kleine renovaties of nieuwe inrichtingen die voor u interessant kunnen zijn. Uiteraard kan u ons steeds vragen om u niet meer te informeren.

Gegevens die we onrechtstreeks verzamelen:

Het kan zijn dat wij persoonsgegevens verzamelen die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op een website, …

Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn of via de pers vernomen hebben. Ook informatie op bijvoorbeeld de kruispuntenbank van Ondernemingen en Staatsbladmonitor horen hierbij.

Het kan zijn dat wij persoonsgegevens verzamelen via promotoren of bouwheren indien ze daarvoor de toestemming van u verkregen hebben.

Gegevens die u ons vertelt of geeft:

Als u ons telefonisch contacteert, kunnen wij uw gegevens (naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer) noteren om een klantenoverzicht op te bouwen en indien nodig voor te gebruiken voor onze verdere dienstverlening naar u toe.

Als u ons een visitekaartje geeft kunnen wij die gegevens opnemen in ons bestand.
We gaan hiervan uit dat door de overhandiging U ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft voor het verwerken van die gegevens tot op het moment dat u ons te kennen zou geven hierop terug te willen komen.

Gevoelige gegevens:

Wij verzamelen en verwerken als gegevensverwerkingsverantwoordelijke geen persoonsgegevens van minderjarigen en evenmin zogenaamde gevoelige gegevens, te weten:

 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken;
 • genetische of biometrische gegevens (vb. gezichtsafbeeldingen en vingerafdrukken);
 • gegevens over gezondheid;
 • gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Indien dergelijke gevoelige persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze verwijderen.

 

4/ WIE ONTVANGT DE PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven derden.

Enkel medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben kunnen uw persoonsgegevens raadplegen tenzij in de volgende gevallen:

 • Indien dit nodig is voor onze dienstverlening:

Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen inkijken. Het gaat om ontvangers die uitsluitend in de Europese Unie opereren en verwerkers, individuen of organisaties in directe relatie met ‘MM INTERIOR BV’. vb. Boekhouder, Cloud server maar ook logistieke dienstverleners, installateurs, verhuurdiensten van uw vastgoed,…

De doorgifte van je gegevens is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in de opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor de contractuele waarborgen.

 • Indien je ons daarvoor de toestemming geeft:

Indien ‘MM INTERIOR BV’ in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en de verwerking.

 • Indien er een wettelijke verplichting is om uw gegevens te delen met overheidsinstanties.

5/ HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEGEVENS

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Bijvoorbeeld voor facturen 7 jaar.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor marketing en klantenbeheer in het kader van de inrichting van uw vastgoed bewaren wij 15 jaar of tot u aangeeft dat wij deze informatie niet meer morgen verwerken. U kan zich ten allen tijde uitschrijven.

6/ WELKE RECHTEN HEB JE OM DE BESCHERMING VAN JE PERSOONSGEGEVENS TE GARANDEREN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 

 • Recht van toegang, inzage en verbetering

Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

 

Recht op verbetering: u heeft het recht om verbetering)van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

 • Recht van bezwaar

 U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

 U heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

 • Recht van intrekking van de toestemming

 Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

 • Recht op beperking van de verwerking

 U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

 • Automatische beslissingen en profiling

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht op uitoefening van uw rechten

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen.
Gelieve dan wel een identiteitsbewijs voor te leggen om u te kunnen identificeren indien nodig.

 • Recht om klacht in te dienen

‘MM INTERIOR BV’ doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

 

7/ HOE WORDEN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

‘MM INTERIOR BV’ tracht de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

 

In het onwaarschijnlijke geval dat uw persoonsgegevens betrokken zijn bij een inbreuk op de informatiebeveiliging zullen wij onmiddellijk handelen om de inbreuk te identificeren en actie te ondernemen met gepaste maatregelen. Indien nodig zoals de wet dit voorziet zullen wij u in kennis stellen van dit incident.

 

8/ COOKIES

8.1. Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website. Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via info@mminterior.com

 

8.2. Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

 

8.3. Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.mminterior.com)

Third party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functional cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Permanente cookies Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

 

8.4. Jouw toestemming

Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden. Dit kan via je browserinstellingen. Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze Cookie Policy aandachtig voor meer informatie. Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. 

 

8.5. Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details. 

 

8.6. Meer informatie over cookies

Informatie over cookies Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/

Internet Advertising Bureau De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

 

8.7. Welke cookies gebruiken wij op www.mminterior.com?   

 

Personal data Doel Cookie Retentie periode
FUNCTIONAL Preserves user session state across page requests. PHPSESSIONID 1 sessie
NON-FUNCTIONAL Stores the user’s cookie consent state for the current domain CookieConsent 1 jaar
FUNCTIONAL Used to check if the user’s browser supports cookies. wordpress_test_cookie 1 sessie
NON-FUNCTIONAL Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. collect 1 sessie
NON-FUNCTIONAL Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. _ga 2 jaar
FUNCTIONAL Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. _gid 1 session
FUNCTIONAL Used by Google Analytics to throttle request rate _gat 1 sessie
FUNCTIONAL Doubleclick.net r/collect 1 sessie
FUNCTIONAL WordPress theme cookie
1 sessie

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen daarover geven op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.