Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ART. 1 Bij uitzondering van een speciale schriftelijke overeenkomst en alleen in de mate van de daarin beschreven uitzondering worden alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen uitgevoerd en aangenomen door de koper volgens de hierna beschreven voorwaarden.

ART. 2 Aanbiedingen.
Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van koop geldende prijzen. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijv. ten gevolge van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta, enz. dan houdt MM Interior BV. het recht voor om het prijsverschil aan de koper door te berekenen. Zijnerzijds zal de koper echter het recht hebben, mits binnen de 3 dagen na kennisgeving van de prijsverhogingen, om de verstrekte opdracht terug te nemen of te volstaan met het vergoeden van de reeds geleverde goederen op basis van de door de verhoging geldende prijzen. Afwijkingen in maten, gewichten, teksten en alle ter zaken doende gegevens, als gevolg van onjuiste opgave of vermelding in offertes resp. in telefonische aanbiedingen, zijn niet verantwoording van  MM Interior BV.

ART. 3 Leveringstermijnen.
Wij doen al het mogelijke om de bedongen leveringstermijnen na te komen; deze termijnen lopen pas vanaf de dag dat de laatste onderrichtingen voor de uitvoering van de bestelling gegeven is. Nochtans zijn wij nooit gebonden aan de data van levering die we mochten in het  vooruitzicht gesteld hebben, zelfs niet zo hieromtrent aanwijzingen mochten voorkomen in de door ons gevoerde briefwisseling. Indien de leveringstermijn meer dan drie maand vertraagt, wegens fout van MM Interior BV en geenszins als gevolg van een vertraging op de werken kan de cliënt, na ingebrekestelling en het toestaan van een redelijk uitstel, het contract verbreken en het voorschot terugeisen. Alle andere afspraken berustend op het niet naleven der leveringstermijnen en in het bijzonder alle eisen tot schadevergoeding zijn uitgesloten.

ART. 4 Transport.
De prijs der goederen is inclusief de verpakking tenzij dit anders is overeengekomen, terwijl de verpakking steeds geschiedt naar goeddunken van MM Interior BV. De goederen reizen vanaf het vertrek uit de magazijnen van MM Interior BV op risico van de koper. Alle  buitengewone kosten bv. expresse zending zijn voor rekening van de koper.

ART. 5 Ontvangst – Klachten – Betwistingen
a) De geleverde goederen moeten bij de aflevering worden aangenomen en nagezien door de koper. Indien beschadiging tijdens het transport heeft plaatsgevonden dient hiervan aantekening gemaakt te worden op het vervoerbewijs van de betrokken vervoerder en door deze voor gezien ondertekend.
b) Andere klachten betreffende leveringen aangestipt op onze facturen of leveringsbons moeten om geldig te zijn geschieden per ter post aangetekend schrijven en dit binnen de drie dagen volgend op de ontvangst van de factuur of van de levering, zo niet worden de facturen of leveringen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.

ART. 6 Betalingsvoorwaarden
a) Al onze facturen zijn betaalbaar te Wilrijk, Oosterveldlaan 40 contant en zonder korting of door overschrijving na ontvangst van de factuur op onze bank- of postchequerekeningen, binnen de 10 dagen na factuurdatum behoudens andersluidende geschreven overeenkomst. De  ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zullen zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling de bedragen van de facturen een interest opbrengen van 10%.
b) De ontvangst van de factuur geldt als verzoek tot contante betaling zoals onder punt A bedongen en geldt tevens en van rechtswege als ingebrekestelling. Bij gebreke aan contante betaling is er vanaf de factuurdatum, dit van rechtswege en zonder dat nog enige ingebrekestelling noodzakelijk is, conventioneel en door aanvaarding van huidige voorwaarden, er een interest van 10% verschuldigd op het openstaand factuurbedrag, meer een conventionele schadevergoeding ten bedrage van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 250 EURO.

ART. 7 Eigendomsvoorbehoud.
Zolang de koper niet aan zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de koopovereenkomst, heeft voldaan, blijven alle overgedragen goederen het onvervreemdbaar eigendom van MM Interior BV en mogen niet op enigerlei wijze worden belast noch vervreemd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

ART. 8 Aansprakelijkheidsbeperking en vrijwaring.
MM Interior BV is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of onoordeelkundig gebruik van de door ons geleverde goederen, noch voor de gevolgen van gebruik anders dan, en/of in strijd met de terzake door ons gegeven aanwijzingen. Door ons gegeven adviezen ontslaan onze koper nimmer van de verplichting onze producten ook zelf te keuren met betrekking tot hun deugdelijkheid voor het beoogde gebruik. In alle gevallen rust op de betrokken koper de last van bewijs te leveren, dat door ons geleverde goederen wel juist en/of oordeelkundig, resp. overeenkomstig de terzake door ons gegeven aanwijzingen en na deugdelijke eigen keuring door de koper, zijn gebruikt.

ART. 9 Ontbinding der overeenkomst
Wanneer de koper met de betaling van enig opeisbaar bedrag achterstallig is, of in gebreke blijft met het stellen van zekerheid, heeft MM Interior BV het recht om de koopovereenkomst te annuleren, dan wel de nakoming van haar verplichtingen uit de koopovereenkomst op te schorten, zulks te hare keuze en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, een en ander onverminderd haar verdere rechten, zoals het recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen. In geval van faillissement van de koper, of het opstarten van een procedure in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen (Wet dd. 31/01/2009) alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, zullen alle veranderingen van MM Interior BV de koopovereenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan als ontbonden mogen beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, onverminderd haar recht op schadevergoeding. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper wordt de schadevergoeding tussen partijen conventioneel en forfaitair begroot op een
bedrag gelijk aan 40% van de verkoopprijs bedongen in de overeenkomst, dit ten titel van schade en winstverlies.

ART. 10 In geval van betwisting zullen alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (Eerste Aanleg of Koophandel) en het Vredegerecht Antwerpen 5de Kanton bevoegd zijn.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ART.1 Sauf accords spéciaux écrits et exceptions y stipulées, toutes les offres, accords et fournitures sont acceptés par l’acheteur aux conditions décrites ci-après.

ART. 2 Offres
Toutes offres et remises de prix sont donnés sans engagement. Les offres de prix sont toujours faites sur base des prix en vigueur. Si par suite de droits d’entrée et/ou d’accises, de prix de fabrication, ou de modifications de cours de change, les prix devraient être majorés, MM Interior BV aura le droit de porter le surplus en compte à l’acheteur. L’acheteur aura toutefois le droit, endéans les 3 jours, d’annuler sa commande ou de garder la marchandise déjà livrée sur base des nouveaux prix. MM Interior BV n’est pas responsable pour tous écarts en dimensions, poids, textes ou autres, par suite de déclarations erronées données par téléphone.

ART. 3 Délais de livraison.
Dans la mesure du possible nous tâchons de livrer les commandes dans les délais prévus: ces délais commencent à partir du moment où les dernières instructions concernant la commande, sont données. Nous ne sommes en aucun cas liés par une date de livraison éventuelle même s’il en est mentions dans notre correspondance. En cas de retard de plus de trois mois, du à une erreur de MMI, et non pas à des retards aux travaux, le client est à même, après mise en demeure et octroi d’un délai, de rompre sont contrat et d’exiger le remboursement de son acompte. Toutes autres prétentions basées sur la non exécutions des délais prévus et en particulier les demandes de dédommagement, sont exclues.

ART. 4 Transport
Les prix des marchandises comprend le prix de l’emballage, excepté stipulation contraire. Cet emballage est effectué par MM Interior BV. Les marchandises sont expédiées aux risques de l’acheteur depuis les entrepôts de MM Interior BV .Tous frais complémentaires, p.e. envoi par express, sont à charge de client.

ART. 5 Réception – Plaintes – Contestations
a) Les marchandises livrées doivent être contrôlées et acceptées par l’acheteur lors de la livraison. Si les marchandises ont été endommagées pendant le transport, ceci devra être mentionné sur le billet de transport du transporteur en question en contresigné par ce dernier.
b) Toutes autres réclamations concernant des livraisons mentionnées sur nos factures ou bond de livraison, doivent être faites par lettre recommandée à la poste, et ce endéans les trois jours après réception de la facture ou des marchandises. Dans le cas contraire nous considérons les factures ou livraisons comme acceptées sans conditions.

ART. 6 Conditions de paiement
a) Toutes nos factures sont payables au comptant et sans aucune ristourne à Wilrijk, Oosterveldlaan 40, ou par virement postal ou bancaire, dès réception de notre facture, endéans les 10 jours après date de facturation.
b) La facture vaut demande de paiement comptant comme stipulé sous le point A et vaut également et de plein droit mise en demeure. Conventionnellement et de par l’acceptation des présentes conditions, à défaut de paiement comptant, un intérêt de 10% sera dû, depuis la date de la facture, sur le montant impayé de la facture et ce de plein droit et sans aucune mise en demeure, à majorer avec une clause pénale de 10 %, avec un minimum de 250 EUR.

ART. 7 Réserve de propriété.
Aussi longtemps que l’acheteur n’a pas rempli ses obligations dues au contrat, toutes les marchandises restent la propriété inaliénable de MM Interior BV et ne peuvent en aucun cas être hypothéquées ni aliénées, sauf stipulation contraire.

ART. 8 Limitation de responsabilité et garantie.
MM Interior BV ne peut être tenue pour responsable des dommages pouvant se produire par suite de l’emploi fautif ou inconsidéré des marchandises livrées par nous, ou pour les suites provenant de l’emploi contraire à nos indications. Nos conseils éventuels ne déchargent pas l’acheteur du devoir de contrôler la qualité de nos marchandises en fonction de leur emploi. En cas d’accident, l’acheteur est obligé de fournir la preuve que la marchandise a été employée exactement et/ou avec soin, respectivement d’après nos indications, ainsi qu’après contrôle par le dit acheteur.

ART. 9 Annulation du contrat
Lorsque certains montants restent impayés par le client, ou si des paiements restent incertains, MM Interior BV aura le droit d’annuler un contrat de vent, ou de ne plus respecter ses engagement, à son choix, et sans aucun intervention du tribunal, ceci sans diminuer pour autant ses droits, comme la poursuite et/ou le dédommagement. En cas de faillite du client, de procédure conformément la loi relative à la continuité des entreprises (Loi 31/01/2009) , ainsi que lors de saisie totale ou partielle de sa fortune MM Interior BV. se verra dans l’obligation d’annuler tout ou partie de ses contrats de vente, sans aucune intervention judiciaire, ni sans diminuer ses droits à dédommagement. En cas de résiliation du contrat à charge de l’acheteur, les dommages et intérêts seront fixés conventionnellement et forfaitairement entre les parties à un montant équivalent à 40% du prix de vente stipulé dans le contrat, et ce à titre de compensation des dommages liés à la perte de bénéfices.

ART. 10 En cas de contestation, seuls les tribunaux de l’arrondissement d’Anvers (première instance ou commerce)et la Justice de Paix du 5ieme canton d’ Anvers sont compétents.